Kvalitetschef sökes till Spendrups

Research opportunities announcements in the generic field of molecular biology, such as post-doctoral, teaching, and research faculty positions.

Moderators: Andrew Wiecek, Suzanne

Kvalitetschef sökes till Spendrups

Postby Express » Mar 20 2017 4:23 am

Brinner du för kvalitetsarbete? Är du noggrann och har förmågan att se helheten?

Till kvalitets- och miljöavdelningen vid bryggerienheten i Grängesberg söker vi en driven kvalitetschef. Avdelningen har en nyckelfunktion då det gäller att säkra våra produkters kvalitet och säkerhet och omfattar totalt 15 personer varav 11 laboranter och 3 kvalitetsingenjörer. Laboratoriet utför ett stort antal analyser på våra råvaror, halvfabrikat och färdigvaror. Kvalitetsingenjörerna stöttar produktionen genom att följa upp avvikelser samt driva kvalitetsutredningar och förbättringsprojekt.

Arbetsbeskrivning
Du kommer arbeta verksamhetsnära med chefer, tekniker och övriga enheter. Kvalitetsavdelningen fungerar som en serviceenhet till produktionen. Du rapporterar direkt till produktionschef och ingår i produktionens ledningsgrupp.

Kvalitetschefen ansvarar för att laboratorierna arbetar enligt ISO 17025, våra licensgivares krav så som Heineken och Schweppes samt att kraven kopplade till livsmedelssäkerhet och kvalitet uppfylls. Du leder det operativa och strategiska arbetet för avdelningen. Det innebär också att du kommer att driva och samordna förbättringsarbete inom ditt område och utveckla företagets kvalitetsledningssystem som omfattar kvalitet-och livsmedelssäkerhet i samarbete med Central kvalitets och miljöavdelning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

säkerställa den dagliga driften av laboratorierna bidra till att vi sätter processer och rutiner på plats för att upprätthålla våra kvalitetskrav samt gör riskanalyser och ansvarar för att laboratoriets utrustning uppfyller kraven öka kunskap och förståelse för kvalitetsarbete hos medarbetarna på anläggningen. Verka för Spendrups mål, Ett bryggeri i världsklass driva förändringar och projekt inom kvalitetsområdet deltaga i utveckling och revidering av företagets HACCP-system och kvalitetsledningssystem enligt FSSC 22000 implementera statistisk processtyrning samt koordinera och följa upp rapportering av nyckeltal inom kvalitetsområdet budget- och personalansvar.

Kvalifikationer
Vi ser att du har: högskolexamen inom kemi, bioteknik, teknik eller livsmedel eller minst 5 års arbetserfarenhet av motsvarande arbete erfarenhet av laboratoriearbete, gärna med mikrobiologisk kompetens samt av systematiskt förbättringsarbete det är meriterande om du kommer från bryggeri- eller livsmedelsindustrin, alternativt likvärdig processindustri inom FMCG du har framgångsrikt utvecklat och förbättrat kvalitetsområdet med personalansvar mycket god kunskap om HACCP och FSSC 22000 eller liknande livsmedelsstandarder

För att lyckas i rollen som kvalitetschef bör du ha god förmåga att driva, planera och strukturera arbetsuppgifter. Du har ett helikopterperspektiv och är van vid att jobba i en dynamisk miljö, och vet vad som krävs för att driva igenom förändringar samt få andra att följa ditt exempel. Du är analytisk, noggrann, lyhörd, initiativtagande och har god samarbetsförmåga. Stort fokus läggs på dessa egenskaper då tjänsten innebär mycket samarbete med övriga avdelningar och fungerar även som en servicefunktion till produktionen. Vidare värdesätts att du som ledare på Spendrups kan kommunicera öppet och tydligt, är engagerande och kan leverera resultat genom uthålligt affärsmannaskap, kreativitet, samarbete och delaktighet.

Om Spendrups
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.

Sista ansökningsdag: 9 april 2017. Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Rekryteringskonsult Martin Ogemar, 0722-372170, [email protected]

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/ ... 0abf2de980
Express
technophile
technophile
 
Posts: 21
Joined: Sep 23 2014 8:10 am

Re: Kvalitetschef sökes till Spendrups

Postby mdfenko » Mar 20 2017 8:57 am

in English (as translated from Swedish by Google Translate):
Quality wanted for Spendrups

New post by Express »March 20 2017 5:23 am

Passionate about quality work? If you are careful and have the ability to see the big picture?

To the quality and environment department at the brewing unit in Grängesberg we seek a driven Quality. The department has a key role when it comes to ensuring our products' quality and safety and includes a total of 15 people, including 11 laboratory technicians and three quality engineers. The laboratory performs numerous analyzes of our raw materials, semi-finished and finished goods. Quality engineers support production by following up anomalies and drive quality assessments and improvement projects.

WORKING INSTRUCTIONS
You will work closely with business managers, technicians and other devices. Quality Department acts as a service to production. You report directly to the Production Manager and is part of the production team.

The Quality Manager is responsible for laboratories working under ISO 17025, our licensors' requirements such as Heineken and Schweppes and that requirements related to food safety and quality are met. You are leading the operational and strategic work for the department. It also means that you will drive and coordinate improvement in your field and develop the company's quality management system for quality and food safety in collaboration with the central quality and environmental department.

Your main duties will be to:
ensure the daily operation of laboratories help us to put processes and procedures in place to maintain our quality and make risk assessments and is responsible for the laboratory equipment meets the requirements to increase knowledge and understanding of the quality work of our employees at the plant. Work for Spendrups goal, a brewery in world-class drive change and projects in the field of quality, participate in the development and revision of the company's HACCP system and quality management system according to FSSC 22000 implement statistical process control, and coordinate and follow up reporting of key figures in the field of quality, budget and personnel.

qualifications
We see that you have: university degree in chemistry, biotechnology, engineering, or food, or at least 5 years working experience in similar work experience in laboratory work, preferably with microbiological expertise and the systematic improvement, it is an advantage if you come from the brewery or food, or equivalent process in FMCG, you have successfully developed and improved the quality of the area with personnel very good knowledge of HACCP and FSSC 22000 or similar food standards

To succeed in the role of quality manager should have the ability to operate, plan and organize tasks. You have a helicopter view and is used to working in a dynamic environment, and know what it takes to push through changes and get others to follow your example. You are analytical, accurate, responsive, initiative and have good interpersonal skills. Great emphasis is placed on these characteristics when the service involves much collaboration with other departments and also functions as a service function to the production. Further value is added you as a leader on Spendrups can communicate openly and clearly, is engaging and can deliver results through sustainable business acumen, creativity, collaboration and participation.

If Spendrups
Spendrups vision is to be a brewery in the world. It means that we are proud to be able to compare ourselves with the best in the world in everything we do. This applies to the products we launch, and the relationships we build, how we act in the present and how we invest in the long term. Our mission is to the creative force, long-term responsibility and passion to create taste sensations and relationships in the world. As an employee at Spendrups have an important role in our common pursuit of excellence and we encourage you to identify yourself with our values: pride, authenticity, innovation and action.

Application deadline: April 9, 2017. Selection and interviews can be ongoing. Service may be appointed before the deadline, therefore application as soon as possible.

For information: Recruitment Consultant Martin Ogemar, 0722-372170, [email protected]

Apply here:https://express.candarine.com/campaign/ ... 0abf2de980 (if interested, click on the link in the original post)
talent does what it can
genius does what it must
i do what i get paid to do
mdfenko
ModSquad
ModSquad
 
Posts: 1460
Joined: Jan 24 2006 2:39 pm
Location: Staten Island, NY USA


Return to Research Employment Opportunities

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest